Menu
Město Rožďalovice
Rožďalovice

Stavební úřad bude 8. - 12. 7. 2024 z důvodu čerpání dovolené uzavřen.

 

SVOZ ODPADŮ 2024

Platba za svoz odpadu pro rok 2024 bude možná od 1. 2. 2024 do 31. 3. 2024. Cena i frekvence svozů zůstává stejná:

120l: měsíční svoz - 1440Kč či 14denní svoz - 3120Kč;

240l: měsíční svoz - 2880Kč či 14denní svoz - 6 240Kč.

*Minimální základ dílčího poplatku činí 60 litrů na osobu.

Platba v hotovosti či na účet města 246 856 044/0300. VS: číslo popisné či číslo evidenční. Od 1. 4. 2024 je nutné mít platnou známku pro rok 2024. Kalendář svozu odpadů zde v příloze:

Kalendář svozu Typ: JPG obrázek, Velikost: 1.01 MB

_______________________________

ROŽĎALOVICKÉ LETNÍ SLAVNOSTI 2024

předprodej vstupenek:

https://shop.entradio.cz/151/events?theme=limeGreen&eventOverviewEnabled=true&primaryImageType=poster&showEventAvailability=status

 

 

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Městský úřad Rožďalovice

Právní základ obcí je dán Ústavou České republiky, zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
Obecní zřízení upravuje podrobně zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Postavení obcí podle tohoto zákona:

 • Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
 • Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu.
 • Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
 • Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.
 • Ve věcech náležejících do samostatné působností obce rozhoduje zastupitelstvo obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté
Náměstí 93
289 34 Rožďalovice
(Stavební úřad): 325 593 434
(Účetní): 312 310 690
(Starosta, matrika, kultura): 325 593 107
Knihovna: knihovna@rozdalovice.cz
Kulturní činnost: kultura@rozdalovice.cz
Matrika: matrika@rozdalovice.cz
Stavební úřad: stavebni@rozdalovice.cz
Účetní: ucetni@rozdalovice.cz
E-mail: podatelna@rozdalovice.cz
WWW: rozdalovice.eu
ID Datové schránky: xq9b2wp
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Náměstí 93
  289 34 Rožďalovice
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Náměstí 93
  289 34 Rožďalovice
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí7:00 – 17:00
  středa7:00 – 17:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  (Stavební úřad): 325 593 434
  (Účetní): 312 310 690
  (Starosta, matrika, kultura): 325 593 107
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  podatelna@rozdalovice.cz

  Další informace jsou na stránce podatelny.

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: xq9b2wp
246856044/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)
00239712
DIČ: CZ00239712

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají

 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
  Městský úřad Rožďalovice
  Náměstí 93
  289 34 Rožďalovice
 • e-mailem: podatelna@rozdalovice.cz
 • elektronickým podáním: podatelna@rozdalovice.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 325 593 107
Úřední hodiny
pondělí7:00 - 17:00
středa7:00 - 17:00

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst.5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1.1.2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • o informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
  1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
  2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
  3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
  1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
  2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
  3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
  1. probíhajícím trestním řízení,
  2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
  3. plnění úkolů zpravodajských služeb
  4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
  5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské") , je-li v držení
  1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
  2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
  3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
  4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
  5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává
 1. ústně, tj osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj., že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
  1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
  2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
  3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
  1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
  2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • o odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Město Rožďalovice jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři MěÚ.

  • Ústava České republiky
  • Listina základních práv a svobod

  Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

  • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
  • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
  • zák. č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
  • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
  • vyhl. Ústředního úřadu pro věci národních výborů č. 97/1961 Sb. o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
  • zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
  • zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
  • zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
  • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
  • nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady
  • zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
  • zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
  • zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
  • zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání
  • zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví
  • zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
  • zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
  • zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
  • zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků
  • zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
  • zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
  • nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
  • zák. č. 41/1993 Sb. o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
  • vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu
  • zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
  • zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
  • vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
  • zákoník práce č. 65/1965 Sb.
  • zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
  • zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách
  • Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách
  • zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech
  • zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník
  • zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
  • nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
  • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
  • zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
  • nař. vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb.
  • vyhl. Ministerstva informatiky ČR č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách

  Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami a nařízeními města Rožďalovice, které jsou v plném znění uveřejněny v položce Dokumenty.
  Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:
  Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva.

  Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Obec Rožďalovice vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.
  Úřední deska

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazebník je vydán v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb. o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.
  Orgány veřejné správy jsou oprávněny dle §17 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění, požadovat za poskytnuté informace úhradu vzniklých nákladů.

  I. Materiálové náklady
  Pořizování tisku a kopií A4/ A3

  • černobílá jednostranná 2 Kč/ 4 Kč
  • černobílá oboustranná 4 Kč/ 8 Kč
  • barevná jednostranná 3 Kč/ 6 Kč
  • barevná oboustranná 6 Kč/ 10 Kč
  • technický nosič dat CD, DVD 10 Kč

  II. Náklady za mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací
  Sazba nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací odvozená od nákladů na platy zaměstnanců úřadu činí za každých započatých 15 min. 45 Kč. O mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací se jedná tehdy, jestliže shromáždění informací představuje v podmínkách Městského úřadu Rožďalovice časově náročnou činnost, která se vymyká běžnému poskytování informací tímto povinným subjektem. Zpravidla tak jde o čas, který je nad rámec běžné agendy konkrétního pracovníka, který danou žádost vyřizuje a je vázán na dohledání podkladů např. v archivu.

  III. Poštovné
  1) Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných
  nákladů a mění se dle aktuálních tarifů České pošty, a. s.
  2) Oznámení o vyřízení žádosti i poskytnutá informace se zasílají do vlastních rukou
  žadatele.

  IV. Osvobození od úhrady nákladů
  Jsou-li celkové náklady na poskytnutí informace na základě jedné žádosti nižší než 45 Kč, poskytuje se informace bezplatně s výjimkou úhrady nákladů podle bodu I a III.

  V. Způsob úhrady
  1) Hotově na pokladně Města Rožďalovice, Náměstí 93, 289 34 Rožďalovice.
  2) Bankovním převodem na účet města č. 246856044/0300. Variabilní symbol bude sdělen na základě dotazu (např. čj. přijaté žádosti).

  IV. Ostatní ustanovení
  1) Celková cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.
  2) Žadateli bude na základě jeho žádosti předložena předpokládaná výše nákladů.
  3) Úhrada bude provedena před vydáním informace.
  4) Sazebník projednalo a schválilo Zastupitelstvo města Rožďalovice dne 23. 11. 2017.

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

  V současné době nejsou pro Obec Rožďalovice poskytnuty žádné vzory licenčních smluv.
 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou pro Obec Rožďalovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2011

Výroční-zpráva-o-poskytování-informací-za-rok-2011.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 77,23 kB
Staženo: 207×
Vloženo: 30. 11. 2021

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012

Výroční-zpráva-o-poskytování-informací-za-rok-2012.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 77,43 kB
Staženo: 213×
Vloženo: 30. 11. 2021

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013

Výroční-zpráva-o-poskytování-informací-za-rok-2013.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 77,99 kB
Staženo: 216×
Vloženo: 30. 11. 2021

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014

Výroční-zpráva-o-poskytování-informací-za-rok-2014.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 125,42 kB
Staženo: 212×
Vloženo: 30. 11. 2021

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015

Poskytování-informací-2015.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 125,41 kB
Staženo: 225×
Vloženo: 30. 11. 2021

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016

Vyrocni-zprava-2016.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 210,53 kB
Staženo: 229×
Vloženo: 30. 11. 2021

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017

Výroční-zpráva-2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 60,26 kB
Staženo: 217×
Vloženo: 30. 11. 2021

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Výroční-zpráva-o-poskytování-informací-za-rok-2018.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 134,09 kB
Staženo: 210×
Vloženo: 30. 11. 2021

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

Výroční-zpráva-o-poskytování-informací-za-rok-2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 132,25 kB
Staženo: 205×
Vloženo: 30. 11. 2021

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020

Výroční-zpráva-o-poskytování-informací-za-rok-2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 104,96 kB
Staženo: 207×
Vloženo: 30. 11. 2021

Služby veřejné správy na portal.gov.cz

Návody pro řešení běžných životních situací, např. přihlášení k trvalému pobytu, ověření shody opisu nebo kopie s listinou, ověření pravosti podpisu a mnoho dalších včetně potřebných formulářů nebo jejich vzorů naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Řadu informací k řešení některých životních situací Vám v úředních dnech a hodinách poskytnou osobně, telefonicky, elektronickou poštou pracovníci obecního úřadu v Rožďalovicích. Zde také obdržíte potřebné formuláře, pokud jsou zapotřebí, vztahující se k životním situacím, které jsou v kompetenci MěÚ.

Místní životní situace jsou řešeny především vyhláškami a zprávami pro občany, zveřejněnými na úředních deskách MěÚ i na internetu. Místní životní situace, které se řeší v rámci města Rožďalovice, upravují tyto vyhlášky a nařízení.

Matrikářka vyřizuje:

 • ověřování shody opisu nebo kopie s listinou,
 • ověřování pravosti podpisu,
 • Přihlášení k trvalému pobytu (potřebný formulář je k dispozici na MěÚ),
 • žádost o občanský průkaz (potřebný formulář je k dispozici na MěÚ),
 • žádost o pas (potřebný formulář je k dispozici na MěÚ).

Stavební záležitosti vyřizuje stavební úřad.

Oznámení o konání shromáždění

Oznámení-o-konání-shromáždění.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 23 kB
Staženo: 198×
Vloženo: 5. 1. 2022

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost-o-poskytnutí-informace.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 23,5 kB
Staženo: 201×
Vloženo: 30. 11. 2021

Žádost o povolení rozdělávání ohňů

Žádost-o-povolení-rozdělávání-ohňů.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 20 kB
Staženo: 207×
Vloženo: 5. 1. 2022

Žádost o povolení umístění prodejního stánku, pultu, kiosku

Žádost-o-povolení-umístění-prodejního-stánku.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 22 kB
Staženo: 309×
Vloženo: 5. 1. 2022

Žádost o udělení souhlasu k užití znaku

Žádost-o-udělení-souhlasu-k-užití-znaku.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 20 kB
Staženo: 198×
Vloženo: 30. 11. 2021

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Úřad

Projekt

Modernizace přírodovědné učebny

Přihlášení k odběru SMS

Mapový portál Mapotip

Utility report

Utility report

Webové stránky:
https://mawis.eu

Nabídky práce

Nabídky práce

V našem regionu
Webové stránky:
https://www.cityportals.cz
 

MAS Svatojirský les

MAS Svatojirský les
Webové stránky:
http://www.svatojirskyles-mas.cz
 

Můj lékař

Můj lékař

Webové stránky:
https://www.navstevalekare.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasí

dnes, neděle 14. 7. 2024
slabý déšť 26 °C 15 °C
pondělí 15. 7. polojasno 29/17 °C
úterý 16. 7. slabý déšť 28/18 °C
středa 17. 7. jasno 29/15 °C